คำขวัญ/ปรัชญา

วิสัยทัศน์
โรงเรียนวัดเปรมประชากร จัดการศึกษาให้ผู้เรียนทุกคน ให้มีความรู้ คู่คุณธรรม มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายตามมาตรฐานการศึกษา
ปรัชญา
ขยัน อดทน มีวินัย ใจกตัญญู
คำขวัญ
ก้าวหน้าวิชาการ ผสานแหล่งเรียนรู้ ควบคู่คุณธรรม
เอกลักษณ์
จัดสภาพแวดล้อมเป็นแหล่งเรียนรู้
อัตลักษณ์
ใฝ่เรียน ใฝ่รู้

อักษรย่อ “ป.ก.” (โรงเรียนวัดเปรมประชากร)
สีประจำโรงเรียนเขียว เหลือง
สีเขียว หมายถึง ความร่มรื่น ความสงบร่มเย็นและอุดมไปด้วยพรรณไม้น้อยใหญ่เขียวขจี
สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองด้วยแสงธรรมและความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
สิ่งที่เคารพสักการะ “พระพุทธมหามงคลศรีวิชัย” (หลวงพ่อใหญ่ วัดเปรมประชา)
คติพจน์ ปญฺญาย มคฺคํ อลโส น วินฺทติ “คนเกียจคร้าน ย่อมไม่พบทางด้วยปัญญา”
ปรัชญา ขยัน อดทน มีวินัย ใจกตัญญู “ทำงานอย่างแข็งขัน อดทน มีระเบียบแผน และเคารพต่อมีพระคุณ”