ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนวัดเปรมประชากร

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียนวัดเปรมประชากร เป็นโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 78 หมู่ 2 ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี  12000  เปิดสอนระดับอนุบาล 2 จนถึง ระดับประถมศึกษาปีที่ 6

ประวัติของโรงเรียน ข้อมูลทั่วไป

โรงเรียนวัดเปรมประชากร ตั้งอยู่เลขที่ 78หมู่ 2 ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยตั้งอยู่ในที่ดินธรณีสงฆ์วัดเปรมประชา ในเนื้อที่ 8 ไร่ 20 ตารางวา เปิดทำการสอน เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2476 โดยใช้ศาลาการเปรียญของวัดเปรมประชาเป็นที่เรียน มีนายแม้น สีสุวรรณเป็นครูใหญ่คนแรก ในปี พ.ศ.2482 มีการก่อสร้างอาคารเรียนหลังแรกขึ้น และต่อมาได้สร้างอาคารเรียนใหม่เพิ่มขึ้นอีกมีอาคารเรียนทั้งหมด 5 หลัง

อาคาร เจริญสุขเกษมบุญโชติ

  • อาคาร 3 ชั้น มี 18 ห้อง เป็นห้องสำนักงาน 1 ห้อง ห้องเกียรติยศ 2 ห้อง ห้องธุรการ 1 ห้อง ห้องสมุด 2 ห้อง เป็นห้องเรียน 12 ห้อง

อาคารที่ 1

  • เป็นอาคาร  2  ชั้น มี 8 ห้อง เป็นห้องพัสดุ 1 ห้อง ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 1 ห้อง  ห้องดนตรีนาฏศิลป์ 2 ห้อง  ห้องพละ 2 ห้อง ห้องพักครู 1 ห้อง สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน 1 ห้อง

อาคารที่ 2

  • เป็นอาคาร 2 ชั้น มี 8 ห้อง เป็นห้องเรียนอนุบาล 6 ห้อง  ห้องสมุดอนุบาล 1 ห้อง  และห้องนอนอนุบาล 1 ห้อง

อาคารที่ 3

  • เป็นอาคาร 2 ชั้น มี 4 ห้อง เป็นห้องคอมพิวเตอร์ 2 ห้อง ห้องวิชาการ 1 ห้อง ห้องปฏิบัติการทางภาษา 1 ห้อง ชั้นล่างเป็นโรงอาหาร

อาคาร อบจ. 

  • มี 6 เป็นห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 รวม จำนวน 3 ห้อง ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน  3 ห้อง  ชั้นล่างต่อเติมเป็นห้องประชุมใหญ่ 1 ห้อง

บริเวณพื้นที่อื่นๆ ในโรงเรียนทั้งหมด                            

บริเวณแหล่งเรียนรู้ (ศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ  ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้พืชสมุนไพร ,ศูนย์ไม้ดอกไม้ประดับ, ศูนย์สวนกล้วย ,ศูนย์พรรณไม้ในวรรณคดี, ศูนย์พืชผักสวนครัว, ศูนย์ต้นไม้ประจำจังหวัด, ศูนย์สวนบัว ,ศูนย์อาเซียนศึกษา, เรือนเพาะชำ )   

บริเวณสนามกีฬา (สนามฟุตบอล, สนามกีฬาเอนกประสงค์ลานโดมเป็นได้ทั้ง สนามฟุตซอล,  สนามแชร์บอล, สนามวอลเล่ย์บอล, สนามตะกร้อ, ลานเต้นแอโรบิก และอื่นๆ )                                                            

บริเวณที่พักผ่อน (ศาลารักการอ่าน, ศาลาแปดเหลี่ยม, ห้องสมุด ,สนามเด็กเล่น

ห้องสมุดโรงเรียน มีขนาด  9 x 18 เมตร  จำนวนหนังสือในห้องสมุดประมาณ 5,000 เล่ม

                    1)  การสืบค้นหนังสือและการยืม – คืน  ใช้ระบบของสพฐ.

                    2)  จำนวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาที่รายงานเฉลี่ย  150 คน ต่อ วันคิดเป็นร้อยละ      24.75 ของนักเรียนทั้งหมด

ห้องปฏิบัติการ

                    1)  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์              จำนวน 1 ห้อง

                    2)  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์              จำนวน  2 ห้อง

                    3)  ห้องดนตรี-นาฏศิลป์                      จำนวน  1 ห้อง