รางวัลและความภาคภูมิใจของโรงเรียน

จากความมุ่งมั่นและทุ่มเทของผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน ส่งผลให้โรงเรียนวัดเปรมประชากร ประสบความสำเร็จและได้รับรางวัลดังนี้

รางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ระดับก่อนปฐมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2561
รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับเพชร
ประจำปีการศึกษา 2562
รางวัลสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ดีเด่น
รางวัลโรงเรียนส่งเสริมความปลอดภัย
รางวัลโรงเรียนคุณธรรม ระดับ 3 ดาว
รางวัลสถานศึกษาต้นแบบ ปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกปัจจัยเสี่ยง เหล้า บุหรี่ สำหรับเด็กปฐมวัย
รางวัลโรงเรียนต้นแบบ
“โรงเรียนรักษาศีล 5”
รางวัลโรงเรียนโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็น