ข้อมูลเปิดเผยสาธารณะ

ข้อมูลพื้นฐาน
1. โครงสร้างองค์กร
2. ข้อมูลผู้บริหาร
3. อำนาจหน้าที่
4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
4.1 แผนพัฒนาการศึกษาระยะ 3 ปี พ.ศ. 2564-2565 (ฉบับทบทวน)
5. ทิศทางการจัดการศึกษา
5.1  วิสัยทัศน์
5.2  พันธกิจ
5.3  เป้าประสงค์
5.4  ค่านิยมองค์กร
6. ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
7. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

การประชาสัมพันธ์
1.กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต
2.กิจกรรม สพป.ปทุมธานี เขต 1
3. ข่าวประชาสัมพันธ์
4. ข่าวจัดชื้อจัดจ้าง
5. รายงานงบทดลอง

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
1. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
2. Q&A (ถาม-ตอบ)
3. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
4. Social Network
4.1 Facebook
4.2 YouTube
4.3 Website www.ptt1.go.th

การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
1.คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
1.1 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
2. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
3. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
4. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
5. บริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานประจำปี
1.1 ปีงบประมาณ 2563
1.2 ปีงบประมาณ 2564
1.3 ปีงบประมาณ 2565
รายงานผลการกำกับ ติดตาม
2.1 ปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน
2.2 ปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
3.2 ปีงบประมาณ 2563
3.3 ปีงบประมาณ 2564
3.4 ปีงบประมาณ 2565

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
1. ประจำปีงบประมาณ 2564
2. ประจำปีงบประมาณ 2565
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
2.1 ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
3.1 ปีงบประมาณ 2563
3.2 ปีงบประมาณ 2564

การบริหาร/พัฒนาทรัพยากรบุคคล
1. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
2. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
3. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
4. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 2564

การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดกาพัสดุ
1. แผนการจัดชื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
2. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
2.1. ข่าวการจัดชื้อจัดจ้าง
3. สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
3.1 ข้อมูลสรุปผลปีงบประมาณรอบ 6 เดือน
4. รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
4.1 ประจำปีงบประมาณ 2563
4.2 ประจำปีงบประมาณ 2564

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
1. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
1.1. นโยบายไม่รับของขวัญ
2. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
1. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
1.1 ปีงบประมาณ 2563
1.2 ปีงบประมาณ 2564
1.3 ปีงบประมาณ 2565
2. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกัน
การทุจริตประจำปี
2.1 ปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน
3.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ประจำปี
3.1 ปีงบประมาณ 2563
3.2 ปีงบประมาณ 2564

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
2. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
3. สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตปีงบประมาณ 2565

การบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
1. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
2. การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการภายในเพื่อสงเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
1. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
2. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใส

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น