เผยแพร่งานวิจัยในชั้นเรียน

เผยแพร่งานวิจัยในชั้นเรียน

ชื่อวิจัยในชั้นเรียนครูผู้วิจัยดาวโหลด
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ (วิทยาการคำนวณ)โดยใช้แอปพลิเคชั่น คาฮูท ในการจัดการเรียนการสอน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดเปรมประชากร จังหวัดปทุมธานีครูทศพร นามอภิชน
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Co-operative Learning) เรื่อง ปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ รายวิชาสังคมศึกษาฯ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนวัดเปรมประชากร จังหวัดปทุมธานีครูสุรดิษ สุวรรณลา
การส่งเสริมทักษะการอ่านสะกดคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3ครูณปภัทร มาลาสาย
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในช่วงสถานการณ์โควิด(2019) เรื่องเศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้วิธีการสอนแบบ CIPPA MODEL โรงเรียนวัดเปรมประชากร จังหวัดปทุมธานีครูนันทิกานต์ ดาวดึงษ์
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์เรื่องเรขาคณิตและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ “ เพลิน เพลิน คณิต สนุกคิดกับแทนแกรม ” โดยใช้กระบวนการ GPAS 5 STEPS เพื่อพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดเปรมประชากรครูอัจฉรา ดีสูงเนิน