การประกันคุณภาพภายในโรงเรียนวัดเปรมประชากร (Self – Assessment Report : SAR )

Sar 2563
สามารถคลิกที่ภาพเพื่อดาวโหลด
ประกาศค่ามาตรฐานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา2565https://drive.google.com/file/d/1m0dRvH2VpJCrA8CXrrf95_jX5h8azsFD/view?usp=sharing